222
banner1
b3

ABOUT HUAPU

审合佳会计师事务所(业务介绍)

当前位置:首页  -  审合佳会计师事务所(业务介绍)  -  审计鉴证

       按照国家规定的会计准则和相关会计制度对被审计单位的财务状况、经营成果、现金流量、资产负债、项目成果、经济责任归属等进行确认、计量和列报,并形成相应的的财务报表、审计报告等经济材料。

       财务报表审计

       专项资金审计

       资产清查审计

       资本验证审计

       经济责任审计

       内部控制审计

       审计质量复核、业务培训与咨询

       企业合并、分离、清算事宜的审计业务